Školní družina

Vedení školní družiny

Radovana Dvořáčková, e-mail: zsvdvorackova@seznam.cz

Vychovatelky:

Mgr. Lenka Jüngerová

Bc. Iveta Matulíková 

Lenka Valendinová

Bc. Anna Vašková

Lenka Zatloukalová

 

Obecné informace

K výchově žáků 1. stupně ZŠ slouží mimo vyučování školní družina. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání v době mimo vyučování. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnosti. ŠD ve Vizovicích je součástí ZŠ a ředitel školy jmenuje vedoucí vychovatelku, která ŠD řídí. Ředitel školy vydává také vnitřní řád ŠD, který stanoví podmínky přijetí a chování žáků v tomto zařízení. Vnitřní řád je vyvěšen na viditelném místě tak, aby se s ním mohli seznámit rodiče žáků navštěvujících ŠD. Děti navštěvující školní družinu jsou rozděleny do šesti oddělení. Pět oddělení má kapacitu 25 žáků a šesté oddělení ŠD je do počtu 18 žáků. Šesté oddělení je umístěno v budově přilehlé ke školní zahradě. O každé oddělení se stará jedna z vychovatelek, která v souladu s doporučenými činnostmi připravuje týdenní program.

Organizace dne

6:00 - 8:00  

 ranní blok 

  11:30 - 16:00    

odpolední blok

11:40

příprava na oběd,odchod na horní budovu

12:45 - 13:30 

odpočinková činnost

13:30 - 14:30

rekreační a zájmová činnost

14:30 - 15:30

rekreační činnost

15:30

individuální příprava na vyučování

16:30

ukončení provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vnitřní řád školní družiny

Prostory školní družiny - ŠD užívá 6 samostatných místností, tělocvičnu a školní zahradu.
Přihlašování žáků do ŠD - přihlašování žáků do ŠD na následující školní rok se uskutečňuje v měsíci červnu (přesný termín bude oznámen na nástěnce ŠD). Rodiče vyplní zápisní lístek, uvedou způsob vyzvedávání dítěte ze ŠD, dobu odchodu dítěte ze ŠD a osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte ze ŠD. Kapacita školní družiny je 143 žáků. V případě odmítnutí kladného rozhodnutí o přijetí, oznámí tuto skutečnost rodiče vedoucí ŠD dne 28.8.2017.
Odhlášení žáka ze ŠD - odhlášení musí mít písemnou formu.
Vyloučení žáka ze ŠD - nedbá-li žák opakovaně pokynů vychovatelky, má-li nevhodné chování narušující chod oddělení, nedodržuje-li pravidla bezpečnosti při přechodu do jídelny a zpět, může být po projednání na pedagogické radě ředitelem školy ze ŠD vyloučen.
Platba ŠD - rodiče platí za žáka 300,- Kč měsíčně. Platba se uskuteční v měsíci říjnu a v měsíci únoru, přesný termín bude dopředu ohlášen.
Docházka do ŠD - dítě navštěvuje školní družinu v době před vyučováním a po něm dle přání rodičů. Je-li rodičům předem známa nepřítomnost dítěte v ŠD, sdělí tuto skutečnost písemně vychovatelce ŠD. Není-li dítě přítomno v ZŠ během vyučování, je možné omluvit jeho následnou nepřítomnost ve ŠD telefonicky.
Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy!
Vyzvedávání žáků ze školní družiny - v době od 13:00 do 14:00 hod probíhají v ŠD různé činnosti (např. hry, soutěže, sportovní aktivity, předčítání pohádek, výtvarné činnosti, vycházky do okolí školy). Vyzvedávejte si proto prosím své děti po obědě do 13:00 hod nebo až od 14:00 hod.
Rodiče žáka, který má odejít ze ŠD sám v jiném čase než je uvedeno v zápisním lístku, musí tuto změnu doložit písemně (datum, hodina odchodu, podpis rodičů). Na základě telefonického rozhovoru nelze žáka ze ŠD uvolnit.
Žák bude předán jen osobám uvedeným v zápisním lístku.
Při nevyzvednutí žáka ze školní družiny do konce provozní doby, se vychovatelka telefonicky spojí s rodiči a dohodne nejvhodnější způsob vyzvednutí.
Docházka do zájmových kroužků - má-li být žák uvolněn do zájmového kroužku, musí rodič vyplnit předepsaný tiskopis.
Ve školní družině je zajišťována bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Žáci jsou na začátku školního roku poučeni o dodržování bezpečnosti při všech činnostech ve ŠD.
Pitný režim - pitný režim ve školní družině zajišťují dětem rodiče, škola zajišťuje nápoje během oběda ve školní jídelně.
Dočasné umístění žáka ve školní družině - do školní družiny mohou dočasně docházet pouze dojíždějící žáci v době ranního bloku.
Spolupráce s rodiči - je-li potřebný kontakt s rodiči, zajistí vychovatelka jejich návštěvu ve ŠD. Podle vlastního uvážení může volit i možnost telefonického rozhovoru.
Spojování oddělení - v odpoledních hodinách dochází z provozních důvodů ke spojování oddělení.
Provoz o prázdninách - školní družina je o hlavních prázdninách uzavřena, během ostatních prázdnin bude v provozu tehdy, bude-li přítomno 15 a více dětí.
Rodiče žáka navštěvujícího ŠD zajistí sportovní oblečení a obuv pro pobyt v tělocvičně a pro pobyt na školní zahradě. Oděv a obuv opatří iniciály žáka a předají v podepsané tašce vychovatelce.
Stravování - ve školní jídelně je zaveden čipový systém. Oběd lze odhlásit v případě nemoci do 8:00 ve školní družině. Stejným způsobem lze přihlásit oběd i po nemoci.