Pro rodiče prvňáčků

Zápis dětí do 1. tříd

Ve školním roce 2019/2020 proběhne zápis do 1. tříd dne 3. 4. 2020 od 14:00 do 17:30 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které do 31. 8. tohoto roku dovrší šesti let a také rodiče s dětmi, které měly odklad.

Odklad školní docházky

§ 37 č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů . Odklad povinné školní docházky, účinnost novely zákona od 1. ledna 2017.

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy.

                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Lucie Navrátilová

 
K čemu zápis kromě "evidence šestiletých dětí "vlastně slouží?

Aby bylo dítě ve škole úspěšné a spokojené musí splňovat určité předpoklady.
 
My říkáme, že musí být pro školu "zralé". Jakou "zralost" u dětí zjišťujeme?
 • Zralost tělesná - probíhající výměna mléčného chrupu, váha nad 18 kg, přiměřená výška.
 • Zralost citová a sociální - schopnost odpoutat se od rodičů, alespoň při plnění úkolů nezáviset na přímé podpoře. Dokázat sdělit nové osobě základní žádané informace s přiměřenou kontrolou případných afektů a impulsů. Chování v rámci běžné společenské konvence, přinejmenším k doprovázející osobě. Tento aspekt školní zralosti je jeden z nejdůležitějších z hlediska duševního zdraví.
 • Zralost rozumová - se skládá ze schopnosti přiměřené odpovědi slovy na otázky "co to je?".
  z početní představy - konkrétní představa alespoň do šesti, pojmy víceméně v souvislosti s přidej - uber, z koordinace jemné motoriky - např. kresba postavy by měla mít 5 zákl. částí - hlava, krk, trup, oboje končetiny. Schopnost obkreslit základní geometrické tvary, atd. ze sluchové diferenciace - vytleskat nebo vyťukat své jméno, zopakovat rytmus 5 - 6 ťuknutí nebo písknutí, rozložit své jméno na jednotlivé hlásky, atd. z orientace v čase a prostoru - dny v týdnu, včera, dnes, zítra, roční doby, pravolevá orientace, rozlišování zrcadlových tvarů, nad - pod - vedle.
 • Zralost pracovní - schopnost spolupráce s paní učitelkou a to s převahou úkolového zaměření nad hravou spontánností, dítě dovede přijmout i méně zajímavý úkol a vyvinout úsilí k jeho splnění. Nedostatky v této oblasti mohou vést až k nepřekonatelnému odporu dítěte ke škole.
 

Toto je velmi zjednodušený a zúžený výčet způsobů ověřování základních předpokladů pro nastávající zapojení dítěte do školní práce. Pokud dítě v některých výše uvedených oblastech selže, neznamená to ještě odklad školní docházky, ale je třeba využít toho jako signálu pro doporučení k odbornému posouzení školní zralosti psychologem. Ale ani to není vždy potřeba, protože většina dětí ve zbývajícím čase "dozraje". Čemu tedy věnovat zvýšenou pozornost?

 • Dětem narozeným v posledních 3 měsících před 1. zářím a dvojčatům.
 • Dětem s vadnou výslovností a levákům (důraz na "sluchové" zkoušky, úroveň jemné motoriky, orientaci v prostoru a čase).
 • Dětem úzkostným či naopak zcela "bez zábran", dětem se zdravotními potížemi často souvisí s nízkou odolností vůči zátěži, kterou zaškolení představuje.

No a co říci závěrem? Snad vhodnou citaci věty Doc.PhDr. Z. Matějčka:
"Nemůžeme zajistit, aby se všechny děti všemu naučily, ale je naší povinností se snažit, aby všechny děti byly šťastné".

                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Hruzíková

 

 Jak má vypadat školní aktovka

 • Musí být schválena pro školní účely: Informace na spotřebitelské visačce.
 • Hmotnost brašny je pro: 1. st. do 1200 g , 2. st. do 1400 g
 • Aktovka by měla mít aspoň tři oddíly, aby nedocházelo k vzájemnému znečišťování učebnic, občerstvení a přezůvek.
 • Správná aktovka by měla mít výztuž zad, aby hmotnost byla rovnoměrně rozložena na zádech.
 • O pohodlí rozhoduje i kvalita popruhů, které lze samozřejmě zkracovat a prodlužovat. Minimální délka 70 cm, šířka 4 cm.
 • Z hlediska bezpečnosti dítěte musí být školní aktovka vybavena prvky BESIP - výraznou signální barevností v neonovém provedením a odrazkami z reflexního materiálu.
 • Aktovka nesmí mít rovněž žádné ostré hrany, o něž by se školák mohl poranit.
                                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Hruzíková

 

 Jak vybírat dětem přezůvky

 • Obuv na přezutí musí být ortopedicky správně tvarovaná, tj. musí mít dostatečnou velikost vnitřního prostoru, aby nebyly stlačovány prsty na nohou, a zároveň by měla mít ortopedickou stélku.
 • Vybírejme vždy takový typ obuvi, který nebude dítěti z nohy padat. Nejraději obuv se zapínáním přes nárt nebo otevřenou v patě, ale s patním páskem.
 • Obuv na přezutí musí mít správnou velikost, proto při nákupu přivedeme dítě do obchodu, aby si obuv vyzkoušelo. Správně zvolená obuv musí mít v prostoru před prsty volné místo 1 cm. Nekupujte dítěti obuv, která je mu malá nebo zase příliš veliká.
 • Uzavřená obuv bez perforací nesmí být z neprodyšného plastu nebo silně impregnovaného textilu - noha se více potí a zároveň nedochází k odpařování vzniklého potu. To může být zdrojem pro vznik různých plísní a jiných nemocí nohou.
 • Obuv na přezutí by měla být lehká - děti už tak nosí těžké aktovky, mimoto v těžké obuvi se také hůře pohybuje.
 • Obuv na přezutí nikdy nekupujeme na tržišti. Nejenže bývá nekvalitní, málo trvanlivá, ale často postrádá jakékoliv prvky správné konstrukce.
                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Hruzíková

 

Vývoj řeči

Vážení rodiče nastávajících prvňáčků, jistě Vás s blížícím se zápisem zajímá, co by Vaše dítě mělo zvládat v oblasti řeči. Dovolila jsem si pro Vás vybrat pár informací z časopisu "rodina a škola".

Text:

Logopedické nedostatky a odchylky ve správné výslovnosti u dětí se vyskytují poměrně často. Pokud dítě do pěti let nevysloví větší počet hlásek, zadrhává v řeči nebo ve výslovnosti, je vhodné navštívit logopeda již před pátým rokem dítěte. Do čtyř let věku dítěte nikdy výslovnost neopravujeme. Spíše motivujeme k povídání. Logoped utváří a rozvíjí nejen správnou artikulaci, ale nutný je i rozvoj motorické oblasti - motoriku ruky, grafomotoriku i motoriku mluvidel, aby dítě dokázalo svými mluvidly hlásku vůbec vytvořit. Důležité je, aby rodiče neměli vůči dětem přehnané požadavky. Je vhodné, aby rozvíjeli řeč dítěte jako celek, podporovali jejich zájem o komunikaci, předčítali jim pohádky, rytmizovali jednoduchá říkadla, zpívali si. Zásadní je i rozvoj jemné motoriky - kreslení, omalovávání, vystřihovánky, skládačky,hry s prsty. Pro rozvoj myšlení, zrakové vnímání jsou výtečné klasické stolní hry Pexesa, Lotta, Kvarteta. Přínosem může být také kvalitní PC program s obsahem, který rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, postřeh, soustředění a myšlení. Pro vaši ilustraci uvádím tabulku vývoje řeči:

 

Věk
Rozvoj slovní zásoby
Vývoj výslovnosti
Do 1 roku
Dítě rozumí jednotlivým pokynům, začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.

M A B P A E I O U D T J

 

Do 2 let
Tvoří jednoduché věty, ptá se "co to je", rozšiřuje se slovní zásoba.

K G H CH OU AU F

 

Do 3 let

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", začíná se tvořit slovní paměť.

 

 

Musí zvládnout D A L Bě Pě Vě Mě
4 roky
Zpřesnění slovní zásoby a gramatické stavby vět, umí vyprávět, chápe děje.

Dokončuje se Ď Ť Ň, začíná vývoj Č Š Ž

 

Do 6 let
Dítě chápe složité děje, velká slovní zásoba,gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.   C S Z R Ř, Kombinace ČŠŽ,C S Z

 

Závěrem:
Vážení rodiče, přeji Vašim dětem úspěšný start do nové životní etapy a Vám hodně trpělivosti při nových povinnostech. Chci abyste věděli, že se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv problémem i dotazem. Rádi Vám pomůžeme.

                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Hruzíková