PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Pro rodiče prvňáčků

Zápis dětí do 1. tříd

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády, proběhne zápis do 1. tříd ve školním roce 2019/2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad doručí rodiče škole v termínu od 1. 4. do 8. 4. 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),

3. poštou,

4. vhozením do schránky umístěné                 

u hlavního vchodu horní budovy školy (Školní 790).

 Žádost podávají rodiče dětí, které do 31. 8. 2020 dovrší 6 let i rodiče dětí, které měly odklad.

 

Podrobné informace k zápisu

Pokud rodiče žádají o přijetí žáka do 1. třídy, dodají škole jedním z výše uvedených způsobů tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí do ZŠ – nutné podpisy obou rodičů (zákonných zástupců)

2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku - nutné podpisy obou rodičů (zákonných zástupců)

3. Prostou kopii rodného listu dítěte

 

Pokud rodiče žádají o odklad, dodají škole jedním z výše uvedených způsobů tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí do ZŠ – nutné podpisy obou rodičů (zákonných zástupců)

2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku - nutné podpisy obou rodičů (zákonných zástupců)

3. Žádost o odklad povinné školní docházky – nutné podpisy obou rodičů (zákonných zástupců)

4. Vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru plus vyjádření odborného lékaře (stačí dětský lékař) nebo vyjádření klinického psychologa.

5. Prostou kopii rodného listu dítěte

 

Všechny dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy www.zsvizovice.cz: O naší škole – dokumenty - Žádost o přijetí + dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, žádost o odklad

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud máte další dotazy týkající se zápisu, volejte telefonní číslo 773 408 175 – Mgr. Lucie Navrátilová (zástupkyně pro 1. stupeň) nebo napište na můj e-mail zsvnavratilova@seznam.cz

Odklad školní docházky

§ 37 č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů . Odklad povinné školní docházky, účinnost novely zákona od 1. ledna 2017.

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy.

                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Lucie Navrátilová

 

K čemu zápis kromě "evidence šestiletých dětí "vlastně slouží?


Aby bylo dítě ve škole úspěšné a spokojené musí splňovat určité předpoklady.
 
My říkáme, že musí být pro školu "zralé". Jakou "zralost" u dětí zjišťujeme?
 • Zralost tělesná - probíhající výměna mléčného chrupu, váha nad 18 kg, přiměřená výška.
 • Zralost citová a sociální - schopnost odpoutat se od rodičů, alespoň při plnění úkolů nezáviset na přímé podpoře. Dokázat sdělit nové osobě základní žádané informace s přiměřenou kontrolou případných afektů a impulsů. Chování v rámci běžné společenské konvence, přinejmenším k doprovázející osobě. Tento aspekt školní zralosti je jeden z nejdůležitějších z hlediska duševního zdraví.
 • Zralost rozumová - se skládá ze schopnosti přiměřené odpovědi slovy na otázky "co to je?".
  z početní představy - konkrétní představa alespoň do šesti, pojmy víceméně v souvislosti s přidej - uber, z koordinace jemné motoriky - např. kresba postavy by měla mít 5 zákl. částí - hlava, krk, trup, oboje končetiny. Schopnost obkreslit základní geometrické tvary, atd. ze sluchové diferenciace - vytleskat nebo vyťukat své jméno, zopakovat rytmus 5 - 6 ťuknutí nebo písknutí, rozložit své jméno na jednotlivé hlásky, atd. z orientace v čase a prostoru - dny v týdnu, včera, dnes, zítra, roční doby, pravolevá orientace, rozlišování zrcadlových tvarů, nad - pod - vedle.
 • Zralost pracovní - schopnost spolupráce s paní učitelkou a to s převahou úkolového zaměření nad hravou spontánností, dítě dovede přijmout i méně zajímavý úkol a vyvinout úsilí k jeho splnění. Nedostatky v této oblasti mohou vést až k nepřekonatelnému odporu dítěte ke škole.
 

Toto je velmi zjednodušený a zúžený výčet způsobů ověřování základních předpokladů pro nastávající zapojení dítěte do školní práce. Pokud dítě v některých výše uvedených oblastech selže, neznamená to ještě odklad školní docházky, ale je třeba využít toho jako signálu pro doporučení k odbornému posouzení školní zralosti psychologem. Ale ani to není vždy potřeba, protože většina dětí ve zbývajícím čase "dozraje". Čemu tedy věnovat zvýšenou pozornost?

 • Dětem narozeným v posledních 3 měsících před 1. zářím a dvojčatům.
 • Dětem s vadnou výslovností a levákům (důraz na "sluchové" zkoušky, úroveň jemné motoriky, orientaci v prostoru a čase).
 • Dětem úzkostným či naopak zcela "bez zábran", dětem se zdravotními potížemi často souvisí s nízkou odolností vůči zátěži, kterou zaškolení představuje.

No a co říci závěrem? Snad vhodnou citaci věty Doc.PhDr. Z. Matějčka: 
"Nemůžeme zajistit, aby se všechny děti všemu naučily, ale je naší povinností se snažit, aby všechny děti byly šťastné"                                                                                                                                                                                                                                                      

Jak má vypadat školní aktovka

 • Musí být schválena pro školní účely: Informace na spotřebitelské visačce.
 • Hmotnost brašny je pro: 1. st. do 1200 g , 2. st. do 1400 g
 • Aktovka by měla mít aspoň tři oddíly, aby nedocházelo k vzájemnému znečišťování učebnic, občerstvení a přezůvek.
 • Správná aktovka by měla mít výztuž zad, aby hmotnost byla rovnoměrně rozložena na zádech.
 • O pohodlí rozhoduje i kvalita popruhů, které lze samozřejmě zkracovat a prodlužovat. Minimální délka 70 cm, šířka 4 cm.
 • Z hlediska bezpečnosti dítěte musí být školní aktovka vybavena prvky BESIP - výraznou signální barevností v neonovém provedením a odrazkami z reflexního materiálu.
 • Aktovka nesmí mít rovněž žádné ostré hrany, o něž by se školák mohl poranit.
                                                                                                                                                                                                                                                           

Jak vybírat dětem přezůvky

 • Obuv na přezutí musí být ortopedicky správně tvarovaná, tj. musí mít dostatečnou velikost vnitřního prostoru, aby nebyly stlačovány prsty na nohou, a zároveň by měla mít ortopedickou stélku.
 • Vybírejme vždy takový typ obuvi, který nebude dítěti z nohy padat. Nejraději obuv se zapínáním přes nárt nebo otevřenou v patě, ale s patním páskem.
 • Obuv na přezutí musí mít správnou velikost, proto při nákupu přivedeme dítě do obchodu, aby si obuv vyzkoušelo. Správně zvolená obuv musí mít v prostoru před prsty volné místo 1 cm. Nekupujte dítěti obuv, která je mu malá nebo zase příliš veliká.
 • Uzavřená obuv bez perforací nesmí být z neprodyšného plastu nebo silně impregnovaného textilu - noha se více potí a zároveň nedochází k odpařování vzniklého potu. To může být zdrojem pro vznik různých plísní a jiných nemocí nohou.
 • Obuv na přezutí by měla být lehká - děti už tak nosí těžké aktovky, mimoto v těžké obuvi se také hůře pohybuje.
 • Obuv na přezutí nikdy nekupujeme na tržišti. Nejenže bývá nekvalitní, málo trvanlivá, ale často postrádá jakékoliv prvky správné konstrukce.
                                                                                                                                                                                                                                                         

Vývoj řeči

Vážení rodiče nastávajících prvňáčků, jistě Vás s blížícím se zápisem zajímá, co by Vaše dítě mělo zvládat v oblasti řeči. Dovolila jsem si pro Vás vybrat pár informací z časopisu "rodina a škola".

Text: 

Logopedické nedostatky a odchylky ve správné výslovnosti u dětí se vyskytují poměrně často. Pokud dítě do pěti let nevysloví větší počet hlásek, zadrhává v řeči nebo ve výslovnosti, je vhodné navštívit logopeda již před pátým rokem dítěte. Do čtyř let věku dítěte nikdy výslovnost neopravujeme. Spíše motivujeme k povídání. Logoped utváří a rozvíjí nejen správnou artikulaci, ale nutný je i rozvoj motorické oblasti - motoriku ruky, grafomotoriku i motoriku mluvidel, aby dítě dokázalo svými mluvidly hlásku vůbec vytvořit. Důležité je, aby rodiče neměli vůči dětem přehnané požadavky. Je vhodné, aby rozvíjeli řeč dítěte jako celek, podporovali jejich zájem o komunikaci, předčítali jim pohádky, rytmizovali jednoduchá říkadla, zpívali si. Zásadní je i rozvoj jemné motoriky - kreslení, omalovávání, vystřihovánky, skládačky,hry s prsty. Pro rozvoj myšlení, zrakové vnímání jsou výtečné klasické stolní hry Pexesa, Lotta, Kvarteta. Přínosem může být také kvalitní PC program s obsahem, který rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, postřeh, soustředění a myšlení. Pro vaši ilustraci uvádím tabulku vývoje řeči:

 

Věk
Rozvoj slovní zásoby
Vývoj výslovnosti
Do 1 roku
Dítě rozumí jednotlivým pokynům, začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.

M A B P A E I O U D T J

 

Do 2 let
Tvoří jednoduché věty, ptá se "co to je", rozšiřuje se slovní zásoba.

K G H CH OU AU F

 

Do 3 let

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", začíná se tvořit slovní paměť.

 

 

Musí zvládnout D A L Bě Pě Vě Mě
4 roky
Zpřesnění slovní zásoby a gramatické stavby vět, umí vyprávět, chápe děje.

Dokončuje se Ď Ť Ň, začíná vývoj Č Š Ž

 

Do 6 let
Dítě chápe složité děje, velká slovní zásoba,gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.   C S Z R Ř, Kombinace ČŠŽ,C S Z

 

Závěrem:
Vážení rodiče, přeji Vašim dětem úspěšný start do nové životní etapy a Vám hodně trpělivosti při nových povinnostech. Chci abyste věděli, že se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv problémem i dotazem. Rádi Vám pomůžeme.

Mgr. Marcela Hruzíková

                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

NAHORU nahoru