PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Školská rada

Obecné informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Seznam členů školské rady

Předsedkyně školské rady - Eva Singerová

Zástupci Statutárního města Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, Mgr. Alena Hanáková, Bc. David Mazůrek

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr. Žaneta Geržičáková, Mgr. Petra Hanulíková, Mgr. Jana Máčalíková

Zákonní zástupci

Bronislava Grebeníčková, Ing. Jaroslava Špalková, Eva Singerová

 

Jednací řád školské rady při ZŠ Vizovice

NAHORU nahoru