PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Pro rodiče předškoláků

 Organizace a průběh zápisu k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024

 Zápis do 1. tříd proběhne v pátek dne 5. dubna 2024 v době od 14:00 hodin do 17:30 hodin na dolní škole (Masarykovo nám. 420). K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které do 31. 8. 2024 dovrší 6 let i rodiče s dětmi, které měly vloni odklad školní docházky. Rodiče přinesou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz) a požadované tiskopisy (viz níže). Veškeré tiskopisy potřebné k zápisu jsou ke stažení na webových stránkách školy v záložce dokumenty - žádosti a formuláře a budou k dispozici i na místě v době zápisu. Rodičům žádajícím o odklad doporučujeme využít korespondenční formu. Pokud se rozhodnete využít korespondenční formu, veškeré dokumenty je nutno doručit do termínu zápisu tj. do 5. dubna 2024.

22. 1. 2024 Lucie Navrátilová

 

Kritéria pro přijímání žáků:

Ředitelka Základní školy Vizovice, příspěvková organizace stanovila níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do prvního ročníku uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky.

Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.

 

Kritéria k přijetí:

 1. Do Základní školy Vizovice, příspěvková organizace se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Vizovice, příspěvková organizace.
 2. Do Základní školy Vizovice, příspěvková organizace mohou být dále přijaty děti s místem trvalého pobytu i mimo školský obvod Základní školy Vizovice, příspěvková organizace.

 

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií od bodu 1 k bodu 2 až do naplnění kapacity školy. Je možno přijmout 90 žáků.

 

Popis průběhu zápisu při osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole:

Zápis se skládá z části formální a motivační.

 

Formální část (předání požadovaných údajů, vyplněných tiskopisů):

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předá potřebnou dokumentaci.

 1. Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ
 2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

 

Pokud žádají rodiče o odklad, dodají škole při zápisu tyto dokumenty:

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky
 2. Doklad o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru, kde je doporučení k odkladu.
 3. Doklad o vyšetření odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa, kde je doporučení k odkladu.
 4. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
 5. Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ (pokud chybí některé doporučení bod 2 a 3)

 

Následuje:

 • Kontrola rodného čísla /dle rodného listu/ a bydliště /dle občanského průkazu/.

   Rodiče přinesou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz).

 • Rodiče obdrží list s přiděleným registračním (evidenčním) číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých dětí a které ho bude provázet po celou dobu školní docházky (rozdělení do tříd, přijetí do školní družiny atd.)

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost podávají zákonní zástupci dětí, které do 31. 8. 2024 dovrší 6 let i rodiče dětí, které měly odklad.

Všechny dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy www.zsvizovice.cz pod ikonou dokumenty – žádost o přijetí do 1. ročníku + dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, žádost o odklad.

Zdůrazňuji nutnost podpisu obou rodičů na žádostech i dotazníku. Žádost o přijetí se vypisuje i tehdy, když rodiče žádají o odklad, ale nemají všechna potřebná doporučení. Mějte ji proto vždy připravenu.

Pokud žádáte o přijetí nebo odklad korespondenčně, připojte k uvedené dokumentaci prostou kopii rodného listu dítěte.

 

Motivační část:

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Na základě zjištěných poznatků poskytne učitel zákonným zástupcům dítěte informace, jak mohou do doby nástupu do základní školy pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Motivační část není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

 

Oznámení rozhodnutí

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích školy. Tento seznam nebude obsahovat jména, ale registrační čísla, která obdržíte při zápisu. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude doručeno v písemné podobě zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zasláno, jakmile zákonný zástupce dodá škole všechny potřebné dokumenty.

 

Ve Vizovicích 22. 1. 2024                                                                               Mgr. Lucie Navrátilová

 

Odklad školní docházky

§ 37 č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů . Odklad povinné školní docházky, účinnost novely zákona od 1. ledna 2017.

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy.                                                                                                                                                                                                                                                 

K čemu zápis kromě "evidence šestiletých dětí "vlastně slouží?


Aby bylo dítě ve škole úspěšné a spokojené musí splňovat určité předpoklady.
 
My říkáme, že musí být pro školu "zralé a připravené". Posouzení školní připravenosti je záležitostí zápisu do první třídy.
 • Zralost tělesná - probíhající výměna mléčného chrupu, váha nad 18 kg, přiměřená výška.
 • Zralost citová a sociální - schopnost odpoutat se od rodičů, alespoň při plnění úkolů nezáviset na přímé podpoře. Dokázat sdělit nové osobě základní žádané informace s přiměřenou kontrolou případných afektů a impulsů. Chování v rámci běžné společenské konvence, přinejmenším k doprovázející osobě. Tento aspekt školní zralosti je jeden z nejdůležitějších z hlediska duševního zdraví.
 • Zralost rozumová - se skládá ze schopnosti přiměřené odpovědi slovy na otázky "co to je?".
  z početní představy - konkrétní představa alespoň do šesti, pojmy víceméně v souvislosti s přidej - uber, z koordinace jemné motoriky - např. kresba postavy by měla mít 5 zákl. částí - hlava, krk, trup, oboje končetiny. Schopnost obkreslit základní geometrické tvary, atd. ze sluchové diferenciace - vytleskat nebo vyťukat své jméno, zopakovat rytmus 5 - 6 ťuknutí nebo písknutí, rozložit své jméno na jednotlivé hlásky, atd. z orientace v čase a prostoru - dny v týdnu, včera, dnes, zítra, roční doby, pravolevá orientace, rozlišování zrcadlových tvarů, nad - pod - vedle.
 • Zralost pracovní - schopnost spolupráce s paní učitelkou a to s převahou úkolového zaměření nad hravou spontánností, dítě dovede přijmout i méně zajímavý úkol a vyvinout úsilí k jeho splnění. Nedostatky v této oblasti mohou vést až k nepřekonatelnému odporu dítěte ke škole.
 

Toto je velmi zjednodušený a zúžený výčet způsobů ověřování základních předpokladů pro nastávající zapojení dítěte do školní práce. Pokud dítě v některých výše uvedených oblastech selže, neznamená to ještě odklad školní docházky, ale je třeba využít toho jako signálu pro doporučení k odbornému posouzení školní zralosti psychologem. Ale ani to není vždy potřeba, protože většina dětí ve zbývajícím čase "dozraje". Čemu tedy věnovat zvýšenou pozornost?

 • Dětem narozeným v posledních 3 měsících před 1. zářím a dvojčatům.
 • Dětem s vadnou výslovností a levákům (důraz na "sluchové" zkoušky, úroveň jemné motoriky, orientaci v prostoru a čase).
 • Dětem úzkostným či naopak zcela "bez zábran", dětem se zdravotními potížemi často souvisí s nízkou odolností vůči zátěži, kterou zaškolení představuje.

No a co říci závěrem? Snad vhodnou citaci věty Doc.PhDr. Z. Matějčka: 
"Nemůžeme zajistit, aby se všechny děti všemu naučily, ale je naší povinností se snažit, aby všechny děti byly šťastné."                                                                                                                                                                                                                                                      

Jak má vypadat školní aktovka

 • Musí být schválena pro školní účely: Informace na spotřebitelské visačce.
 • Hmotnost brašny je pro: 1. st. do 1200 g , 2. st. do 1400 g.
 • Aktovka by měla mít aspoň tři oddíly, aby nedocházelo k vzájemnému znečišťování učebnic, občerstvení a přezůvek.
 • Správná aktovka by měla mít výztuž zad, aby hmotnost byla rovnoměrně rozložena na zádech.
 • O pohodlí rozhoduje i kvalita popruhů, které lze samozřejmě zkracovat a prodlužovat. Minimální délka 70 cm, šířka 4 cm.
 • Z hlediska bezpečnosti dítěte musí být školní aktovka vybavena prvky BESIP - výraznou signální barevností v neonovém provedením a odrazkami z reflexního materiálu.
 • Aktovka nesmí mít rovněž žádné ostré hrany, o něž by se školák mohl poranit.
                                                                                                                                                                                                                                                           

Jak vybírat dětem přezůvky

 • Obuv na přezutí musí být ortopedicky správně tvarovaná, tj. musí mít dostatečnou velikost vnitřního prostoru, aby nebyly stlačovány prsty na nohou, a zároveň by měla mít ortopedickou stélku.
 • Vybírejme vždy takový typ obuvi, který nebude dítěti z nohy padat. Nejraději obuv se zapínáním přes nárt nebo otevřenou v patě, ale s patním páskem.
 • Obuv na přezutí musí mít správnou velikost, proto při nákupu přivedeme dítě do obchodu, aby si obuv vyzkoušelo. Správně zvolená obuv musí mít v prostoru před prsty volné místo 1 cm. Nekupujte dítěti obuv, která je mu malá nebo zase příliš veliká.
 • Uzavřená obuv bez perforací nesmí být z neprodyšného plastu nebo silně impregnovaného textilu - noha se více potí a zároveň nedochází k odpařování vzniklého potu. To může být zdrojem pro vznik různých plísní a jiných nemocí nohou.
 • Obuv na přezutí by měla být lehká - děti už tak nosí těžké aktovky, mimoto v těžké obuvi se také hůře pohybuje.
 • Obuv na přezutí nikdy nekupujeme na tržišti. Nejenže bývá nekvalitní, málo trvanlivá, ale často postrádá jakékoliv prvky správné konstrukce.
                                                                                                                                                                                                                                                         

Vývoj řeči

Vážení rodiče nastávajících prvňáčků, jistě Vás s blížícím se zápisem zajímá, co by Vaše dítě mělo zvládat v oblasti řeči. Dovolila jsem si pro Vás vybrat pár informací z časopisu "rodina a škola".

Text: 

Logopedické nedostatky a odchylky ve správné výslovnosti u dětí se vyskytují poměrně často. Pokud dítě do pěti let nevysloví větší počet hlásek, zadrhává v řeči nebo ve výslovnosti, je vhodné navštívit logopeda již před pátým rokem dítěte. Do čtyř let věku dítěte nikdy výslovnost neopravujeme. Spíše motivujeme k povídání. Logoped utváří a rozvíjí nejen správnou artikulaci, ale nutný je i rozvoj motorické oblasti - motoriku ruky, grafomotoriku i motoriku mluvidel, aby dítě dokázalo svými mluvidly hlásku vůbec vytvořit. Důležité je, aby rodiče neměli vůči dětem přehnané požadavky. Je vhodné, aby rozvíjeli řeč dítěte jako celek, podporovali jejich zájem o komunikaci, předčítali jim pohádky, rytmizovali jednoduchá říkadla, zpívali si. Zásadní je i rozvoj jemné motoriky - kreslení, omalovávání, vystřihovánky, skládačky,hry s prsty. Pro rozvoj myšlení, zrakové vnímání jsou výtečné klasické stolní hry Pexesa, Lotta, Kvarteta. Přínosem může být také kvalitní PC program s obsahem, který rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, postřeh, soustředění a myšlení. Pro vaši ilustraci uvádím tabulku vývoje řeči:

 

Věk
Rozvoj slovní zásoby
Vývoj výslovnosti
Do 1 roku
Dítě rozumí jednotlivým pokynům, začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.

M A B P A E I O U D T J

 

Do 2 let

Tvoří jednoduché věty, ptá se "co to je", rozšiřuje se slovní zásoba.

K G H CH OU AU F

 

Do 3 let

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", začíná se tvořit slovní paměť.

Musí zvládnout D A L Bě Pě Vě Mě

 

4 roky
Zpřesnění slovní zásoby a gramatické stavby vět, umí vyprávět, chápe děje.

Dokončuje se Ď Ť Ň, začíná vývoj Č Š Ž

 

Do 6 let
Dítě chápe složité děje, velká slovní zásoba,gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.   C S Z R Ř, Kombinace ČŠŽ,C S Z

 

Závěrem:
Vážení rodiče, přejeme Vašim dětem úspěšný start do nové životní etapy a Vám hodně trpělivosti při nových povinnostech. Chci abyste věděli, že se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv problémem i dotazem. Rádi Vám pomůžeme.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

NAHORU nahoru